Polityka prywatności oraz wykorzystania plików cookies na stronie www.spolembialystok.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę www.spolembialystok.pl przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem”

w Białymstoku, podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, a także informuje o prawach osób, których dane są przetwarzane oraz wskazuje informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę.

 1. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.spolembialystok.pl jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku (adres siedziby: Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000028056; NIP: 542-000-07-71 - zwana dalej „Administratorem".

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem.

Informujemy, że na stronie www.spolembialystok.pl są zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Osobom Odwiedzającym bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych
bądź też podczas korzystania ze strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w celu umożliwienia Państwu skorzystania
z funkcjonalności strony zintegrowanych z tymi stronami. Każdy z podmiotów określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez nich politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych
przez inne strony internetowe zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktować się z administratorem danej strony w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 1. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe osób odwiedzających stronę www.spolembialystok.pl (zwanych dalej „Osobami Odwiedzającymi”) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą,
  przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Administrator przetwarza pozyskane Dane Osobowe w celu:

 • prowadzenia korespondencji z Osobami Odwiedzającymi, w tym udzielania odpowiedzi
  na wiadomości przesłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
 • oceny i analizy aktywności oraz informacji o Osobach Odwiedzających, w celu prowadzenia analiz rynkowych i statystycznych
 • poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej, rozpoznawania problemów z praca serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa  na stronie.
 1. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe:

 • dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, temat i treść wiadomości,
 • dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Osoby Odwiedzającej w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem strony www.spolembialystok.pl, z wykorzystaniem technologii cookies,
 • dane w postaci logów serwera, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej (adres naszej strony internetowej, , data i godzina dostępu, ilość wysłanych danych, źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego osoba trafiła na stronę, używana przeglądarka internetowa, używany system operacyjny, używany adres IP).
 1. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszej strony internetowej na przykład do skorzystania z formularza kontaktowego.

Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższej czynności.

 1. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 • niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Osobami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Osób Odwiedzających), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies uzyskiwanej poprzez wybranie opcji „Akceptuję” w komunikacie pojawiającym się podczas wejścia na stronę www.spolembialystok.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • prawnie uzasadnionych interesów w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej, rozpoznawania problemów z praca serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa  na stronie (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Komu będziemy udostępniać dane osobowe?

Administrator oświadcza, ze dane osobowe Osób Odwiedzających nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotu współpracującego z nim i świadczącego usługi hostingu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Administratora z ww podmiotem.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdej Osobie Odwiedzającej stronę www.spolembialystok.pl przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Osoby Odwiedzającej).

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

 1. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe związane z technologią cookies będą przechowywane w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.

Dane Osobowe pozyskane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  1. Pliki Cookies
    1. Administrator informuje, iż podczas korzystania ze strony internetowej w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza strony internetowej. Pliki „cookies” wykorzystywane są na stronie internetowej w celu:
     1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem strony internetowej a urządzeniem końcowym Użytkownika;
     2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
     3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony internetowej;
     4. zbierania statystyk odwiedzin stron internetowych wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
     5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

 

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.